Schoolveiligheidsplan


Als OBS Pantarijn proberen wij een zo veilig mogelijke omgeving voor ons personeel en onze leerlingen te creëren.

Zo hebben wij een risico-inventarisatie uitgevoerd waarin alle risico’s zijn onderkend. Op basis van deze risico-inventarisatie hebben wij een plan van aanpak gemaakt om knelpunten te verhelpen.

Ook hebben wij een professionele bedrijfshulpverleningsorganisatie ingesteld om bij calamiteiten snel adequate hulp te kunnen bieden.

Onderdelen van dit beleid zijn o.a.

  • Het ontruimingsplan
  • Opleiding bedrijfshulpverleners
  • Aanschaf van voldoende middelen (o.a. EHBO- en brandblusmiddelen)
  • De jaarlijkse ontruimingsoefening.

Onze bedrijfshulpverleners dragen zorg voor:

  •  Preventieve maatregelen / controles
  • Alarmeren en evacueren van personen uit de school
  •  Het bestrijden van een beginnende brand
  • Het behandelen van eerste hulp bij ongevallen

Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, volgen de BHV-ers jaarlijks een herhalingscursus en organiseren zij regelmatig ontruimingsoefeningen. Indien u vragen hebt over de BHV-organisatie, dan kunt u deze stellen aan onze BHV-coördinator de directeur. Het Bedrijfsnoodplan en de risico-inventarisatie liggen ter inzage op onze school.

Verzekering

Onze school heeft de volgende verzekering die voor u en uw kinderen van belang zijn: ?

  •  een ongevallenverzekering die de financiële gevolgen dekt na een ongeval in school en tijdens het overblijven; ?
  •  een reisverzekering voor alle activiteiten die de school organiseert buiten het schoolgebouw.

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico).

Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.

Bij schoolreizen en andere uitstapjes komt het soms voor dat ouders groepjes kinderen met de eigen auto vervoeren. Van belang is dat u dan zelf een inzittendenverzekering heeft afgesloten. Het is voor de school namelijk niet mogelijk dit voor de ouders te doen. In voorkomende gevallen zullen wij u daarom altijd vragen of u een inzittendenverzekering heeft. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de directeur van de school.

De kinderen zijn niet via school verzekerd tegen bijvoorbeeld wettelijke aansprakelijkheid of vermissing van eigendommen. Wij willen u erop wijzen, dat het heel belangrijk is, dat u voor uw gezin hiervoor zelf een verzekering afsluit