Activiteiten

Pantarijn is een actieve school, er worden diverse activiteiten voor de leerlingen georganiseerd door het lerarenteam & ouders. Enkele voorbeelden van de activiteiten zijn: ouder-kind maaltijden, kerstknutselen, sinterklaas, sportdag, schoolreisje

Ouderbijdrage

De Activiteiten Commissie helpt mee met het organiseren van de vele activiteiten binnen school; o.a. sinterklaas, kerst, lentefeest, schoolreisje en diverse extra activiteiten. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus niet door het ministerie worden betaald. Om deze activiteiten toch plaats te kunnen laten vinden vragen wij van u een bijdrage. De bijdrage wordt geïnd door de Activiteiten Commissie (AC).

De Ouderbijdrage en schoolreis

De bijdrage voor de schoolreis en kamp voor schooljaar 2018/2019 is aangepast.

De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar met instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld.

De verdeling van de kosten van de vele activiteiten is als volgt:

·         Schoolreis groep 3 t/m 7                      € 30,- inclusief ouderbijdrage € 55,-

·         ouderbijdrage                                      € 25,-

Uiteraard hopen wij dat u de vrijwillige bijdrage wilt betalen, zodat uw kind aan alle extra activiteiten, die de school organiseert, kan meedoen. Hoewel de wettelijke bijdrage niet verplicht is, willen wij u erop wijzen, dat wij niet zonder uw bijdrage kunnen. Al die activiteiten, die wij voor uw kind organiseren en die het schoolleven van uw kind onvergetelijk maken, worden bekostigd uit uw vrijwillige bijdrage. Het geld komt dus volledig ten goede van uw kind. 

Overmaken op rekening

U kan uw bijdrage rechtstreeks overmaken op de rekening van de activiteitencommissie.

Rekeningnummer:                   NL13INGB0009061429

Op naam van:                          Ouderraad Pantarijn

Onder vermelding van:            Naam kind(eren), groep(en)

Upas

Mocht u in het bezit zijn van een Upas dan kunt u een kopie van de pas inleveren bij de directie. 

Problemen met betalen

Ouders die de bijdrage niet in één keer, of niet kunnen betalen, willen wij vragen contact op te nemen met de directie van de school. In overleg wordt er dan naar een goede oplossing gezocht.

Met vriendelijke groet,

De Activiteitencommissie

Schoolreis/Schoolkamp/ Excursies


Alle kinderen van de groepen 1 tot en met 7 gaan elk jaar op schoolreisje. Waar we naar toe gaan, kan per schooljaar verschillen. Wel hebben wij afgesproken dat het ene schooljaar de nadruk zal liggen op een pretpark en het andere jaar een meer educatief karakter zal hebben.Groep 8 gaat einde voorjaar drie dagen op schoolkamp. We willen door middel van een gezellig en actief schoolkamp de basisschoolperiode op bijzondere wijze afsluiten.Elk jaar kunnen diverse groepen op excursie gaan. Bekende excursies zijn: bezoek aan diverse boerderijen en  UCK .

Viering van feestdagen

Wij vieren elk jaar diverse feesten, zoals Sinterklaas en Kerst. Maar ook het voorjaar en de kinderboekenweek kunnen aanleiding zijn voor een feestelijke viering. Daarnaast besteden wij aandacht aan feesten als het  st. Maarten, Suikerfeest, Offerfeest en het Divalifeest. Wij zijn een openbare school maar vinden het belangrijk dat de leerlingen de verschillende achtergronden mee krijgen van de feestdagen in de wereld.

Juffen en Meesters dag


De leerkrachten vieren hun verjaardag samen op één dag. We noemen dat de “juffen”- en meestersdag. Op deze dag worden allerlei activiteiten georganiseerd. In 2014 werd deze dag gecombineerd met koningsspelen. Er werd eerst ontbijten, gedanst en er was een vossenjacht georganiseerd. Tijdens de vossenjacht werden er diverse spelletjes uitgevoerd: eierenloop, voetbal, blikken gooien ect. De laatste jaren is deze dag gecombineerd met het paasontbijt en diverse activiteiten.

Eindfeest & Musical groep 8


Aan het eind van het schooljaar vindt bijna altijd een eindfeest plaats. Op deze dag worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Tevens besteden de leerkrachten aandacht aan een goede afsluiting van het jaar.

Daarnaast sluit groep 8 hun laatste basisschooljaar af met een musical. De laatste weken wordt hier door groep 8 flink op gestudeerd. Overdag wordt er opgetreden voor de leerlingen van Pantarijn. ’s Avonds is het tijd om wat de leerlingen 8 jaar hebben geleerd o.a. tijdens Tijd voor Talent te showen aan ouders en andere familieleden.

Ouder-Kind Maaltijden

Begin van het jaar wordt er de oudermaaltijd georganiseerd. De oudermaaltijd is voor iedereen een goede mogelijkheid om elkaar eens wat beter te leren kennen. Maak kennis met de andere ouders van de klas, of maak eens een praatje met de leerkracht van uw kind.

Sportdag/ Schoolvoetbal

Elk jaar organiseren wij voor de groepen 1 t/m 8 een sportdag. Wij bieden de kinderen diverse workshops aan van bepaalde sportverenigingen, zoals skaten, tennis, handbal, voetbal e.d.

Elk jaar doen zowel de meisjes als de jongens vanaf groep 5 mee met het schoolvoetbal. Diverse scholen voetballen tegen elkaar.