Medezeggenschapsraad

Huidige samenstellling MR:

Voor deze periode tot  bestaat de MR uit de ouders Sasha (Lindsey, groep 3) en  Sanne (Tobias groep 4b). De afgevaardigde docenten worden later bekend gemaakt. De raad heeft een zitting van 3 jaar. In maart 2020 zal er voor de ouders 1 plek verkiezing komen.

Toelichting MR

Ingevolge de wet op de medezeggenschap (WMS) heeft elke school een medezeggenschapsraad. Ouders en teamleden vormen samen de MR. Bij Pantarijn bestaat de MR uit 4 leden. De leden worden voor een periode van drie jaar gekozen en kunnen zich herkiesbaar stellen. Voor de verkiezings-procedure wordt een aparte commissie in het leven geroepen. De directeur is als adviseur aan de MR verbonden.

De medezeggenschapsraad heeft op een groot aantal punten een vorm van inspraak. Afhankelijk van het onderwerp is dat advies- of instemmings-recht. De bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. Ze hebben betrekking op het beleid dat de school voert op allerlei terreinen, zoals bijvoorbeeld onderwijs, organisatie, werkwijze en veiligheid.

Wat zijn de taken van de MR?

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals: • verbetering van het onderwijs • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie) • het schoolplan • de besteding van geld en gebouwen • het vaststellen van vakanties en vrije dagen • communicatie en betrokkenheid naar ouders • individuele leerlingenbegeleiding en -zorg • veiligheid (in en rond de school).

Wat zijn de bevoegdheden van een MR?

De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onderscheidt  algemene rechten voor de MR:

• Informatierecht

Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (bestuur, bovenschools management en directie) de MR alle inlichtingen, die hij/zij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan.

• Recht op overleg

Het recht op overleg houdt in dat de MR ten minste twee keer per jaar door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school te bespreken. Het bevoegd gezag en de MR komen ook bijeen indien daarom onder opgave van redenen door een van de partijen wordt verzocht.

• Initiatiefrecht

Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Daarnaast heeft de MR de volgende bijzondere bevoegdheden:

• Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.

• Adviesrecht

Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Hoe kom je in de MR? De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen. Een Mr lid neemt geen actief deel uit van andere geledingen (zoals AC, Oi enz) in de school.

Wat is het verschil met de activiteitencommissie? De MR en de activiteitencommissie spannen zich in om samen met het team van Pantarijn een goede school te maken en te houden. De AC bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten.

De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school

Indien u meer wilt weten over de MR dan kunt u hier ook het reglement lezen