Informatie aan de ouders/verzorgers over school

Ouders en verzorgers ontvangen allemaal een schoolgids en de jaarlijkse kalender. Tussentijdse veranderingen worden aan u bekend gemaakt door middel van Social School app,  door affiches op deuren en ramen en via facebook en twitter.

Social School is een communicatieplatform gemaakt voor het onderwijs. Social School app maakt de communicatie met het thuisfront èn leerlingen, leuk, makkelijk en veilig.

*  Social School wordt  gebruikt om de betrokkenheid van ouders en leerlingen te vergroten. Met Social School kan de leerkracht samen met leerlingen een inkijkje in de groep geven . U krijgt van ons een code waarmee u connectie kunt maken met de groep.  De leerkracht van de groep ziet dan uw aanmelding en kan u dan toevoegen.

Informatie en overleg over uw kind

De kinderen van de groepen 2 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport. De kinderen van groep 1 krijgen één keer een rapport aan het einde van het schooljaar. De rapporten worden aan de kinderen mee gegeven. In oktober/november en na elk rapport vindt er een 10-minutengesprek plaats. Het gaat er bij de rapporten om dat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen van uw kind op leergebied, maar ook hoe uw kind zich gedraagt en hoe het kind zich inzet om iets te leren.

Evaluatie tevredenheid enquête 2014 ( binnenkort worden de resultaten van 2018/2019 bekend gemaakt)

Uit de uitkomst van de tevredenheid enquête 2014  voor ouders mogen wij concluderen dat ouders tevreden zijn met de school. Er wordt een gemiddeld score van 7,8 gegeven.

Opvallende positieve onderdelen uit de enquête zijn de bevindingen van ouders op:

–          Het pedagogisch klimaat

–          De vreedzame school

–          De leerkrachten

–          De directie

Uit de uitkomsten van de enquête afgenomen voor ouders stellen wij ons de volgende ontwikkeldoelen:

–          Het komen tot vaststaande gedragsregels. ( onderdeel van “de vreedzame school” , en extra aandacht vanuit 2015)

–          Het komen tot een doorgaande lijn in het huiswerk .( is ingezet sinds schooljaar 2015)

–          Het komen tot een traktatie beleid. (  we hebben een gezond traktatiebeleid sinds 2015, zie ook verder op website)

–          Het regelmatig informeren van ouders over de zorgroute van de school en zo snel mogelijk betrekken bij individuele trajecten. ( is ontwikkeld en wordt al meerdere jaren ingezet)

–          Het verder ontwikkelen van de ICT mogelijkheden. ( alle leerlingen hebben een eigen chromeboek sinds schooljaar 2018)

–          Extra aandacht voor het gebruik en schoonhouden van het sanitair. ( sinds eind 2017 hebben we een eigen conciërge en onderhoudt onze locatie)

–          Visievorming op de manier waarop wij ons met de kinderen door de wijk willen begeven.

–          Mogelijkheden voor huiswerkbegeleiding na schooltijd onderzoeken. (onderzocht maar helaas niet mogelijk) 

Deze doelen zijn al voor een groot deel verwerkt in onze schoolgids en zal verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden in schooljaar 2014-2015

Een overzicht van de resultaten (uitkomsten tussen 0 en 4):

Leerstof en toetsen3,7
Begeleiding3,6
Leer en hulpmiddelen3,6
ICT3,0
Zorg3,4
Pedagogisch klimaat: sfeer3,7
Pedagogisch klimaat: sociale omgang3,8
Pedagogisch klimaat: veiligheid3,6
Handelingsgericht werken3,6
Interactie leerkracht – ouder3,7
Interactie leerkracht – leerling3,8
Directie3,9
Huisvesting3,5
Procedures3,7
Informatievoorziening3,8
Overlegstructuur3,7
Ouderbetrokkenheid3,7
Verwachtingen3,7