Anti pest programma: “de Vreedzame school”

In 2015 heeft de  commissie Anti Pesten in opdracht van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en Kinderombudsman Marc Dullaert 61 programma’s beoordeeld die pesten tegen moeten gaan. Uiteindelijk kwamen er dertien naar voren die met kleine aanpassingen in 2016 ingevoerd kunnen worden. Een van die programma’s is het programma ‘De Vreedzame School’,het programma waar wij al jaren mee werken.  Ook bij ons op school zien we dat het werkt!

Bij ons op school werken we hard aan het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen. Ze voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de hele school (de gemeenschap), en staan open voor de verschillen tussen mensen. Zo helpen de mediatoren bij het oplossen van de kleine conflictjes op het plein en wordt er in de klas regelmatig vergadert over onderwerpen die in de school leven. De lessen van de Vreedzame School dragen bij aan een veilig pedagogisch klimaat. Pesten wordt hiermee voor een groot deel voorkomen.

Wanneer er toch signalen van pestgedrag klinken gebruiken wij de No Blame aanpak. De No Blame aanpak werkt volgens 7 stappen. Er vindt een gesprek plaats met een getrainde leerkracht en de gepeste leerling. In overleg met deze leerling wordt er een groep kinderen bij elkaar geroepen, deze groep bevat altijd de slachtoffers, omstanders, maar óók de pesters. Er wordt met deze kinderen niet gesproken over de schuldvraag, maar gevraagd een oplossing te bedenken. Wat kan jij doen om het voor ons allemaal veilig en gezellig te maken? Door de kinderen persoonlijke plannetjes te laten maken, die uit te laten voeren en daarop terug te kijken, wordt de groep verantwoordelijk gemaakt voor een probleem. In plaats van mee te lachen en mee te doen, vormen de leerlingen samen een buffer tegen het pesten.

Deze manier van werken is bij ons op school erg succesvol gebleken. De kinderen hebben in 2016 een  tevredenheidsenquête ingevuld .

De kinderen beloonden de sfeer en de veiligheid in de school met een 9! Wat zijn wij trots op onze school!

Groepsvergadering

Op Pantarijn wordt democratisch burgerschap vorm te geven door de groepsvergadering. Regelmatig is er een vergadering, waarin op écht democratische wijze onderwerpen kunnen worden besproken die de klas aangaan. Groepsvergaderingen zijn meer dan gesprekken in de kring. Het is een écht overleg, waarin er een gezamenlijk besluit moet worden genomen met échte consequenties voor de klas of de school. Besluiten worden genomen op basis van consensus (we hoeven het er niet allemaal mee eens te zijn, maar er mogen ook geen overwegende bezwaren meer zijn). De vergadering staat onder leiding van de leerlingen zelf. Zo leren kinderen allerlei vaardigheden zoals opkomen voor je eigen mening, luisteren naar de mening van anderen, je kunnen verplaatsen in het standpunt van anderen, debatteren, argumenten geven en bereid zijn van mening te veranderen.