Anti pest programma: “de Vreedzame school”


De afgelopen maanden heeft een commissie in opdracht van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en Kinderombudsman Marc Dullaert 61 programma’s beoordeeld die pesten tegen moeten gaan. Uiteindelijk kwamen er dertien naar voren die met kleine aanpassingen over ruim een jaar ingevoerd kunnen worden. Een van die programma’s is het programma ‘De Vreedzame School’. Ook bij ons op school zien we dat het werkt!

Bij ons op school werken we hard aan het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen. Ze voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de hele school (de gemeenschap), en staan open voor de verschillen tussen mensen. Zo helpen de mediatoren bij het oplossen van de kleine conflictjes op het plein en wordt er in de klas regelmatig vergadert over onderwerpen die in de school leven. De lessen van de Vreedzame School dragen bij aan een veilig pedagogisch klimaat. Pesten wordt hiermee voor een groot deel voorkomen.

Wanneer er toch signalen van pestgedrag klinken gebruiken wij de No Blame aanpak. De No Blame aanpak werkt volgens 7 stappen. Er vindt een gesprek plaats met een getrainde leerkracht en de gepeste leerling. In overleg met deze leerling wordt er een groep kinderen bij elkaar geroepen, deze groep bevat altijd de slachtoffers, omstanders, maar óók de pesters. Er wordt met deze kinderen niet gesproken over de schuldvraag, maar gevraagd een oplossing te bedenken. Wat kan jij doen om het voor ons allemaal veilig en gezellig te maken? Door de kinderen persoonlijke plannetjes te laten maken, die uit te laten voeren en daarop terug te kijken, wordt de groep verantwoordelijk gemaakt voor een probleem. In plaats van mee te lachen en mee te doen, vormen de leerlingen samen een buffer tegen het pesten.

 

Deze manier van werken is bij ons op school erg succesvol gebleken. Pas geleden vulden de kinderen een tevredenheids enquête in. (verder op in de nieuwsbrief meer hierover).

De kinderen beloonden de sfeer en de veiligheid in de school met een 9! Wat zijn wij trots op onze school!

WC Plan


De toiletten 3 keer per dag schoongemaakt des al nietemin laat de ‘schoonheid’ van de toiletten nog steeds te wensen over. (Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat dit probleem op heel veel basisscholen speelt.)

We hebben met het team en in de klassen over dit probleem vergadert en een item van het jeugdjournaal heeft ons op een idee gebracht. Vanaf deze week heeft iedere klas een eigen wc om over te waken. Zodoende ligt de verantwoordelijkheid meer bij de kinderen, wat de betrokkenheid zal vergroten. Er is een toilet voor de jongens en een voor de meisjes. De wc’s mogen naar eigen smaak worden aangekleed. Is er iets mis, dan wordt dat direct gemeld en waar mogelijk met de eigen klas aangepakt.

Het betreffende item van het jeugdjournaal hierover is terug te vinden op: https://jeugdjournaal.nl/item/631835-elke-klas-een-eigen-wc.html.

Wij zien dit als experiment en zullen het tot de zomervakantie uitproberen, om daarna met het team en de klassen te evalueren of deze aanpak zinvol is gebleken

Groepsvergadering

Op Pantarijn wordt democratisch burgerschap vorm te geven door de groepsvergadering. Regelmatig is er een vergadering, waarin op écht democratische wijze onderwerpen kunnen worden besproken die de klas aangaan. Groepsvergaderingen zijn meer dan gesprekken in de kring. Het is een écht overleg, waarin er een gezamenlijk besluit moet worden genomen met échte consequenties voor de klas of de school. Besluiten worden genomen op basis van consensus (we hoeven het er niet allemaal mee eens te zijn, maar er mogen ook geen overwegende bezwaren meer zijn). De vergadering staat onder leiding van de leerlingen zelf. Zo leren kinderen allerlei vaardigheden zoals opkomen voor je eigen mening, luisteren naar de mening van anderen, je kunnen verplaatsen in het standpunt van anderen, debatteren, argumenten geven en bereid zijn van mening te veranderen.

Deze periode hebben de kinderen vergaderd over de invulling van de kerstcrea. Er is een heuse ‘kerst crea commissie’ opgericht met daarin een afgevaardigde van iedere klas, die via stemming zijn verkozen. De kerstcrea commissie vergadert en koppelt de bevindingen terug naar de groepsvergadering. Daarin worden de punten van de kerstcrea commissie besproken en een reactie hierop wordt weer teruggekoppeld naar de kerstcrea commissie.

Zo hebben alle kinderen meegedacht over de kerstcrea en is er op democratische wijze een besluit gemaakt over de invulling hiervan.

De vreedzame school : “We horen bij elkaar!”


 Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok1. Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels  maken leerkracht en kinderen  samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren over opstekers en afbrekers.  Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van. Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen. Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste drie weken iedere dag een Vreedzame School les. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één les.

Vreedzame school: “We lossen conflicten samen op”


Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen.

Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing?

Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil winnen ten koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de verliezer.

De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken over een oplossing. We noemen dat ‘afkoelen’. Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas een goede manier is om rustig te worden. We noemen dat een ‘afkoelplek’. Dat kan een hoekje zijn in de klas met een stoel en tafel, een boekje, een teken- blokje en wat de kinderen meer bedenken. Er worden ook afspraken over gemaakt, bijvoorbeeld dat je er niet langer dan 10 minuten mag blijven. De juf of meester houdt het in de gaten, ook als een kind dan nog niet afgekoeld is. Kinderen begrijpen heel goed waarom afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met het zoeken naar een oplossing.

Vreedzame school: ‘oor voor elkaar’

In  blok 3 stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’. De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei. De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt.

Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt. We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken. We spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen.

Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan. In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’. In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen. Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face.

De vreedzame school


Blok 3  besteden we aandacht  aan communicatie.
Goede communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van conflicten.

We hebben het over de rol van misverstanden, het je kunnen verplaatsen en inleven in een ander, actief luisteren en samenvatten.
‘wij hebben oor voor elkaar’

U kunt met uw kind hierover praten aan de hand van de volgende  vragen:
-Vertel eens.. wat doen jullie met de vreedzame schoolbal?
-Kun je het voordoen?
-Kun je iets ‘vertellen’ zonder je stem te gebruiken, bijv. met je gezien, armen en handen?
-Wat doe je op school als je een vraag wilt stellen?
-Wat doe jij als een ander kind iets mag vertellen?
-Hoe kun je op een aardige manier iets aan iemand anders vragen? Kun je dat voordoen?
-Zullen we tijdens het eten om de beurt iets aan elkaar vertellen?

De Vreedzame school


Sorry, ik deed wat verkeerd   

De Vreedzame School gaat ook over ‘het weer goed maken’, over herstellen wat fout ging. Iedereen maakt wel eens een fout. De kunst is om het dan weer goed te maken en zo de relatie te herstellen. Dat goedmaken mag soms echt wat verder gaan dan alleen: ‘sorry’.

Hoe help je kinderen bij het excuses aanbieden? Met de link  hieronder wordt dat prachtig stapsgewijs en digitaal gedaan! Kinderen kunnen zo bijdragen aan een positief klimaat, ook als er een keer iets misging… www.kidsskills.org/sorry 

Een paar weken geleden sloten we met elkaar blok 4 , ‘ We hebben hart voor elkaar’, af met een schitterende presentatie van groep 6/7.

Op dit moment werken we in de klassen aan blok 5, ‘ We dragen allemaal een steentje bij’.De leerlingen leren wat mediatie is, namelijk conflicten oplossen met de hulp van een derde,

neutrale partij. Daarna stimuleren de lessen van dit blok dat de leerlingen een actieve bijdrageleveren aan de gemeenschap die de klas is. In groep 8 verwerven de leerlingen kennis over en inzicht in de democratie. Ze leggen de koppeling naar de eigen school.

Vreedzame school;gevoelens.

Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen.

Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer. We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.

Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar. De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt. Aan het eind van blok 4 bedenken de kinderen een les, die voor iedereen leuk is. Ze bereiden de les zo veel mogelijk zelf voor en verzorgen de les. Na afloop staan de kinderen stil bij de vraag of iedereen een leuke les heeft gehad en worden zo mogelijk afspraken voor een volgende keer gemaakt. We leren de kinderen dat ze mogen “passen”. Op school wordt het steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.

Vreedzame school: we dragen allemaal een steentje bij!


We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school. Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden.

Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken en beslissen. Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt.

Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het oplossen van conflicten.

Een steentje bijdragen gaat ook over het uitvoeren van taken binnen de klas en de school. Dat begint bij het uitvoeren van opgedragen taken. Bij een opgedragen taak gaat het om een soort corveetaak. De kinderen zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van die taak.

De vreedzame school, wij zijn allemaal anders


In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen mensen. We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en cultuur.

We werken aan acceptatie en waardering ervan. Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen families, de klas, de school en de samenleving. Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan. Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd. Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat “anders zijn mag”

Pantarijn presenteert zich tijdens de kinderraad

Kinderraad 28 november 2012