De Vreedzame school

We voeden onze leerlingen op voor een gecompliceerde samenleving. Een samenleving waarin niet alleen de traditionele schoolvakken belangrijk zijn voor succes. Ook sociale en emotionele vaardigheden zijn in hoge mate bepalend voor maatschappelijk welslagen.

Omgekeerd is onze samenleving gebaat bij burgers die zich zorgzaam en verantwoordelijk opstellen, die vaardig en vreedzaam conflicten kunnen oplossen. En dat geldt ook voor de school: de school is net zo goed een samenleving die gebaat is bij actieve, zorgzame, initiatiefrijke en verantwoordelijke leerlingen.

Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee leerlingen en leerkrachten naar school gaan, maar  zorgt ook voor een positief werkklimaat en daarmee voor een goed rendement. Voor scholen die vinden dat het onderwijs hier een bijdrage aan kunnen leveren is er het programma De Vreedzame School.

De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een klimaat in klas en school waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen centraal staat. De school wordt een democratische gemeenschap, waarin iedereen een stem heeft, zich gezien en gehoord voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat. Hierbij nemen we conflictoplossingen en leerling participatie  als uitgangspunt. Kinderen en leerkrachten leren hoe je met conflicten om kunt gaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn.

Leerlingen krijgen allerlei taken en verantwoordelijkheden in de klas, en in de school o.a. worden leerlingen van groep 7 opgeleid als mediatoren. Kinderen leren zo, door te doen, allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze  democratische samenleving. De klas en de school als een oefenplaats voor actief burgerschap. Gemeente Utrecht organiseert speciaal voor vreedzame scholen/wijken de kinderraad. Groep 7 2012/2013 heeft Pantarijn vertegenwoordigd met het “Pantaplein”

Met de vreedzame school leren kinderen:

  1. in overleg met elkaar beslissingen te nemen;
  2. op een goede manier ruzies op te lossen; (pestprotocol)
  3. verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor je omgeving;
  4. op een positieve manier om te gaan met verschillen tussen mensen;
  5. op een vanzelfsprekende manier hoe de samenleving in elkaar steekt .

De Vreedzame School is meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat.

Meer informatie is te vinden op de website: www.devreedzameschool.nl

Leerlingenmediatie

Diversiteit