Samenwerken aan passend onderwijs binnen het bestuur op en stedelijk niveau

In het kader van de invoering van passend onderwijs werkte SPO Utrecht de afgelopen jaren nauw samen met andere schoolbesturen, welzijnsinstellingen, de gemeente Utrecht en jeugdzorg aan een sluitende aanpak voor speciale ondersteuning. De PO-scholen van de SPO Utrecht werken vanaf 1 augustus 2014 samen met alle andere Utrechtse PO-scholen in het nieuwe Samenwerkingsverband Utrecht PO (brinnummer 26-01). In het eerste Ondersteuningsplan (februari 2014) is de koers voor het Utrechtse ondersteuningsbeleid vastgelegd. Hierin staan onder meer de inzet van zorgmiddelen en de organisatie van de speciale ondersteuning voor leerlingen beschreven. Dit hoofdstuk omschrijft de basisondersteuning op de Utrechtse scholen en geeft een samenvatting van het specifieke schoolondersteuningsprofiel van onze school.

Basisondersteuning bij ons op school (‘sterke basis’)

OBS Pantarijn werkt actief met het programma ‘De Vreedzame School’. Dit vormt de basis van ons pedagogisch klimaat. Het zorgt ervoor dat er wordt gewerkt met een doorgaande lijn, dat de verwachtingen naar de kinderen eenduidig zijn en dat de kinderen hier actief in worden aangestuurd.Het zorgt voor een veilig klimaat en betrokkenheid van de kinderen bij de school.Dit programma biedt structuur en duidelijkheid aan kinderen. Zodoende krijgen kinderen met opvallend gedrag, zowel intern- als externaliserend, voldoende handvaten om zich veilig te voelen in de school, waardoor hun gedrag minder opvalt.

OBS Pantarijn werkt volgens het effectieve instructiemodel en streeft ernaar de groepen in te delen in drie instructie niveaus. Afgelopen twee schooljaren is er actief geïnvesteerd in het ontwikkelen en verbeteren van vaardigheden van de leerkrachten om deze werkwijze te kunnen vormgeven. Zo hebben er meerdere trainingen plaatsgevonden, waarin leerkrachten meer handvaten hebben gekregen om het directe instructiemodel zo goed mogelijk uit te voeren. Hierbij kan worden gedacht aan het doelgericht werken, het effectief invullen van de onderwijstijd, het benutten van differentiatiemogelijkheden enzovoort. Deze trainingen gaan gepaard met ‘coaching on the job’, van waaruit elke leerkracht vervolgens is gecoacht op zijn eigen ontwikkelpunten. Deze investering zal de komende jaren worden doorgezet.

Het kunnen organiseren van deze drie niveaus in de groep en de effectiviteit van de instructie vormen de basis van de kwaliteit van het onderwijs en daarbij de mogelijkheden om passend onderwijs vorm te geven.

Sinds het schooljaar 2013-2014 wordt er gewerkt met combinatiegroepen. De school streeft ernaar vast te houden aan de drie instructie niveaus per jaargroep. Dit betekent dat de leerkracht in staat moet zijn om les te geven aan 6 instructiegroepen.

21ste eeuw vaardigheden

Binnen Pantarijn staan de zogenaamde 21th century skills centraal bij Pantarijn. Wat moeten jongeren nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw? Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang.Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw. Tijdens de studiedag hebben we kennisgemaakt met deze vaardigheden, de komende periode zullen we gebruiken om het geleerde om te zetten in acties in de praktijk en dus in de klassen.

In 2015 heeft Pantarijn het congres #dialoog onderwijs2032 mogen faciliteren