Nederlandse taal


Met het taalonderwijs willen we bereiken dat de leerlingen (Groep 3 t/m 8)vaardigheden ontwikkelen waarmee ze de taal goed kunnen gebruiken. Dit komt terug in het dagelijks leven.

Ze moeten kennis en inzicht krijgen in de betekenis, het gebruik en de vorm van taal. Het luisteren en spreken moet hen in staat stellen om anderen te begrijpen en hun eigen gevoelens, ideeën en meningen weer te geven.

Naast de mondelinge taalontwikkeling wordt er veel aandacht besteed aan het schriftelijk taalgebruik.

In de groepen 1 en 2 wordt tijdens het werken volgens “de 7 sprong” een begin gemaakt om de kleuters voor te bereiden op het aanvankelijk leesonderwijs. Activiteiten die o.a. aan bod komen, zijn: klanken sorteren, klanken samenvoegen tot een woord, klanken onderscheiden binnen een woord. Deze activiteiten komen terug in de klankkast, waar dagelijks mee wordt gewerkt in de kleutergroepen.

Zodra de kinderen in groep 3 zitten, neemt het leesonderwijs een belangrijke plaats in. We gebruiken de leesmethode Veilig Leren Lezen (VLL).

De basis van VLL is de zogenaamde structuurmethode. Door zorgvuldig gekozen woorden veelvuldig te structureren, dus ontsleutelen en samenvoegen, leren kinderen:

  • dat een woord uit klanken bestaat
  • dat die klanken door grafische tekens worden weergegeven
  • dat je nieuwe woorden kunt lezen.

Ook wordt er aandacht besteed aan het vlot leren lezen.

Er wordt op drie niveaus instructie gegeven:

  1. de zelfstandige groep: Deze kinderen beheersen de letters en kunnen de leerstof zelfstandig verwerken. De gemaakte werkbladen worden daarna met de leerkracht besproken.
  2. de korte instructiegroep: Na uitleg van de leerkracht gaan de kinderen zelfstandig aan het werk.
  3. de begeleidingsgroep: De leerkracht geeft deze kinderen meer instructie en begeleidt de kinderen bij het verwerken van de leerstof.

Aan het eind van groep 3 moeten de kinderen minimaal het AVI niveau 3 gehaald hebben. Vanaf de tweede helft van groep 3 starten wij met Tutorlezen.

Leerlingen van groep 8 begeleiden leerlingen uit groep 3 bij het lezen. Doel van Tutorlezen is dat het leestempo omhoog gaat, waardoor zij een hoger niveau bereiken. Heeft een leerling niveau 3 gehaald dan stopt het Tutorlezen en gaat het kind in de klas zelfstandig verder.

In de groepen 4 t/m 6 hebben de kinderen maatjes. Aan het eind van groep 5 moet elke leerling niveau 9 hebben gehaald. Voor technisch lezen wordt in de groepen 4 t/m 7 de methode Estafette gebruikt. Nieuwsbegrip is de methode voor begrijpend lezen die gebruikt wordt in de groepen 5 t/m 8.

Het leesonderwijs wordt verder ondersteund door het protocol Dyslexie, waarbij door intensieve training het technisch leesniveau wordt verbeterd.

De leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 zijn extra geschoold middels het project TaalCentraal dat in de gemeente Utrecht werd uitgevoerd. Doel van dit project is het leesonderwijs zo te intensiveren dat de kinderen eind groep 5 het hoogste niveau van technisch lezen hebben bereikt. Daarmee kunnen ze makkelijker omgaan met het begrijpend lezen.

De resultaten die op dit terrein behaald zijn, zijn opmerkelijk. Uiteraard zullen wij deze werkwijze voortzetten.

STAAL methode voor spelling en taalbeschouwing

Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met de methode STAAL.

Kinderen krijgen op een gestructureerde manier de spelling en de grammatica regels aangeboden.

Daarnaast wordt er op een betekenisvolle manier aandacht besteed aan taalbeschouwing. Zo leren de leerlingen hoe je een gedicht moet schrijven, een recept schrijft, een interview houdt enzovoort.